Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thạch ♂ ch
tên gọi (Quế)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 04-10 AL
nơi chôn cất Đạm Thuỷ, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Thạch ♂ ch
mẹ Lê thị Xe ♀ ch
(Thạch)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Ư (Minh) ch
5. Nguyễn thị Thường (Trân) ch thọ 87 tuổi
6. Nguyễn Biên (Châu) ch thọ 69 tuổi
7. Nguyễn Đực ♂ ch

vợ 1
Bùi thị Quế ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Quế (Lập) chthọ 76 tuổi
2. Nguyễn thị Dầu (Lin) ch
3. Nguyễn văn Bình (4 Liêu) chthọ 36 tuổi