Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Phúc ♂
tên gọi (3 Sung)
ngày sanh dd-mm-1943
76 tuổi (76) Giáp Thân
cha Nguyễn Tân ♂ ch
(9 Bổn, Sung) thọ 93 tuổi
mẹ Phan thị Lan ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Bổn ♂ ch
3. Nguyễn Dung ♂ ch
4. Nguyễn Dưởng ♂ ch
6. Nguyễn thị Dễ (Ánh)
7. Nguyễn văn Thân ♂ 60 tuổi (61)

vợ 1
Phạm thị Nguyệt ♀
75 tuổi (71) Kỷ Sửu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Tâm ♂ chthọ 51 tuổi
2. Nguyễn thị Bá Thành ♀49 tuổi (50)
3. Nguyễn thị Bá Công ♀47 tuổi (48)
4. Nguyễn văn Đạt ♂45 tuổi (46)
5. Nguyễn văn Thống ♂42 tuổi (43)
6. Nguyễn văn Nhất ♂ chthọ 21 tuổi
7. Nguyễn thị Bá Định ♀37 tuổi (38)
8. Nguyễn thị Bá Thời ♀35 tuổi (36)