Gia phả tộc NguyễnNguyễn Dưởng ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Tân ♂ ch
(9 Bổn, Sung) thọ 93 tuổi
mẹ Phan thị Lan ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Bổn ♂ ch
2. Nguyễn văn Phúc (3 Sung) 76 tuổi (76)
3. Nguyễn Dung ♂ ch
6. Nguyễn thị Dễ (Ánh)
7. Nguyễn văn Thân ♂ 60 tuổi (61)