Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Thế ♂
ngày sanh dd-mm-1989
29 tuổi (31) Kỷ Tỵ
cha Nguyễn văn Thân ♂
60 tuổi (61)
mẹ Nguyễn thị Khẩm ♀
54 tuổi (55)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Ngọc Hiền ♂ 26 tuổi (28)
3. Nguyễn thị Ngọc Huyền ♀ 23 tuổi (24)