Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Hiền ♂
ngày sanh dd-mm-1992
26 tuổi (28) Nhâm Thân
cha Nguyễn văn Thân ♂
60 tuổi (61)
mẹ Nguyễn thị Khẩm ♀
54 tuổi (55)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Ngọc Thế ♂ 29 tuổi (31)
3. Nguyễn thị Ngọc Huyền ♀ 23 tuổi (24)