Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Tâm ♂ ch
ngày sanh 1968 - 2018
thọ 51 tuổi
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn văn Phúc ♂
(3 Sung) 76 tuổi (76)
mẹ Phạm thị Nguyệt ♀
75 tuổi (71)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Bá Thành ♀ 49 tuổi (50)
3. Nguyễn thị Bá Công ♀ 47 tuổi (48)
4. Nguyễn văn Đạt ♂ 45 tuổi (46)
5. Nguyễn văn Thống ♂ 42 tuổi (43)
6. Nguyễn văn Nhất ♂ ch thọ 21 tuổi
7. Nguyễn thị Bá Định ♀ 37 tuổi (38)
8. Nguyễn thị Bá Thời ♀ 35 tuổi (36)

vợ 1
Đặng thị Kim Thúy ♀
47 tuổi (48) Nhâm Tý

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Ngọc Yến ♀26 tuổi (28)
2. Nguyễn thị Ngọc Nhi ♀24 tuổi (25)
3. Nguyễn văn Đặng Đồng ♂21 tuổi (22)