Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Bá Thành ♀
ngày sanh dd-mm-1970
49 tuổi (50) Canh Tuất
cha Nguyễn văn Phúc ♂
(3 Sung) 76 tuổi (76)
mẹ Phạm thị Nguyệt ♀
75 tuổi (71)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Tâm ♂ ch thọ 51 tuổi
3. Nguyễn thị Bá Công ♀ 47 tuổi (48)
4. Nguyễn văn Đạt ♂ 45 tuổi (46)
5. Nguyễn văn Thống ♂ 42 tuổi (43)
6. Nguyễn văn Nhất ♂ ch thọ 21 tuổi
7. Nguyễn thị Bá Định ♀ 37 tuổi (38)
8. Nguyễn thị Bá Thời ♀ 35 tuổi (36)