Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Thống ♂
ngày sanh dd-mm-1977
42 tuổi (43) Đinh Tỵ
cha Nguyễn văn Phúc ♂
(3 Sung) 76 tuổi (76)
mẹ Phạm thị Nguyệt ♀
75 tuổi (71)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Tâm ♂ ch thọ 51 tuổi
2. Nguyễn thị Bá Thành ♀ 49 tuổi (50)
3. Nguyễn thị Bá Công ♀ 47 tuổi (48)
4. Nguyễn văn Đạt ♂ 45 tuổi (46)
6. Nguyễn văn Nhất ♂ ch thọ 21 tuổi
7. Nguyễn thị Bá Định ♀ 37 tuổi (38)
8. Nguyễn thị Bá Thời ♀ 35 tuổi (36)

vợ 1
Nguyễn Ngọc Tú ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Thảo ♀
2. Nguyễn thị Thủy ♀