Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Đặng Đồng ♂
ngày sanh dd-mm-1998
21 tuổi (22) Mậu Dần
cha Nguyễn văn Tâm ♂ ch
thọ 51 tuổi
mẹ Đặng thị Kim Thúy ♀
47 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Ngọc Yến ♀ 27 tuổi (28)
2. Nguyễn thị Ngọc Nhi ♀ 24 tuổi (25)