Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thu Thủy ♀
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn văn Đạt ♂
45 tuổi (46)
mẹ Nguyễn thị Thương ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Quốc Thịnh ♂