Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thủy ♀
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn văn Thống ♂
42 tuổi (43)
mẹ Nguyễn Ngọc Tú ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Thảo ♀