Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Liên ♀
tên gọi (Một)
ngày sanh dd-mm-1951
68 tuổi (69) Tân Mẹo
cha Nguyễn Sào ♂ ch
thọ 83 tuổi
mẹ Huỳnh thị Sào ♀ ch
thọ 82 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Lào ♂ ch thọ 92 tuổi
2. Nguyễn thị Dài (Mua) 89 tuổi (89)
3. Nguyễn thị Đều (Quốc) ch
4. Nguyễn Đo ♂ ch
5. Nguyễn Đúng (Xuân Phương) ch thọ 35 tuổi
6. Nguyễn thị Đắng ♀ ch
7. Nguyễn thị Tám (Sinh) 76 tuổi (77)
8. Nguyễn Toản ♂ ch
9. Nguyễn Mười ♂ ch
11. Nguyễn Cùng ♂ ch

chồng 1
Nguyễn Đông Xuân ♂ ch
thọ 26 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Miên ♀46 tuổi (47)
2. Nguyễn thị Vĩnh ♀44 tuổi (45)

chồng 2

quan hệ
 
con
3. Nguyễn Anh Vũ ♂39 tuổi (40)