Gia phả tộc NguyễnĐỗ thị Khê ♀ ch (dâu)
ngày sanh 1912 - 1998
thọ 87 tuổi
ngày giỗ 07-12 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Khang ♂ ch thọ 68 tuổi
quan hệ: cưới

con
2. Nguyễn thị Khang (Thân)82 tuổi (83)
3. Nguyễn văn Bốn ♂ chthọ 43 tuổi
5. Nguyễn văn Sáu ♂ chthọ 26 tuổi
7. Nguyễn thị Tám ♀69 tuổi (70)
8. Nguyễn văn Chín ♂ ch
9. Nguyễn thị Hồng ♀66 tuổi (66)
10. Nguyễn thị Lan ♀ chthọ 26 tuổi