Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Sáu ♂ ch
ngày sanh 1946 - 1971
thọ 26 tuổi
ngày giỗ 04-12 AL
cha Nguyễn Khang ♂ ch
thọ 68 tuổi
mẹ Đỗ thị Khê ♀ ch
thọ 87 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Khang (Thân) 82 tuổi (83)
3. Nguyễn văn Bốn ♂ ch thọ 43 tuổi
7. Nguyễn thị Tám ♀ 69 tuổi (70)
8. Nguyễn văn Chín ♂ ch
9. Nguyễn thị Hồng ♀ 66 tuổi (66)
10. Nguyễn thị Lan ♀ ch thọ 26 tuổi

vợ 1
Trần thị Ba (Thím 6)
73 tuổi (74) Bính Tuất

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Thắng ♂ ch
2. Nguyễn Được ♂47 tuổi (48)