Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Tám ♀
ngày sanh dd-mm-1950
69 tuổi (70) Canh Dần
cha Nguyễn Khang ♂ ch
thọ 68 tuổi
mẹ Đỗ thị Khê ♀ ch
thọ 87 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Khang (Thân) 82 tuổi (83)
3. Nguyễn văn Bốn ♂ ch thọ 43 tuổi
5. Nguyễn văn Sáu ♂ ch thọ 26 tuổi
8. Nguyễn văn Chín ♂ ch
9. Nguyễn thị Hồng ♀ 66 tuổi (66)
10. Nguyễn thị Lan ♀ ch thọ 26 tuổi

chồng 1
Đinh Đáp ♂

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Giỏi ♂49 tuổi (52)

chồng 2
Nguyễn Hiên ♂ ch
thọ 67 tuổi

quan hệ cưới
 
con
2. Nguyễn thị Nguyệt ♀47 tuổi (48)
3. Nguyễn văn Vũ ♂43 tuổi (44)
4. Nguyễn thị Xuyến ♀42 tuổi (43)
5. Nguyễn văn Chiến ♂41 tuổi (42)
6. Nguyễn thị Liên ♀38 tuổi (40)
7. Nguyễn thị Thu Thủy ♀37 tuổi (38)