Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Lan ♀ ch
ngày sanh 1957 - 1982
thọ 26 tuổi
ngày giỗ 11-04 AL
cha Nguyễn Khang ♂ ch
thọ 68 tuổi
mẹ Đỗ thị Khê ♀ ch
thọ 87 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Khang (Thân) 82 tuổi (83)
3. Nguyễn văn Bốn ♂ ch thọ 43 tuổi
5. Nguyễn văn Sáu ♂ ch thọ 26 tuổi
7. Nguyễn thị Tám ♀ 69 tuổi (70)
8. Nguyễn văn Chín ♂ ch
9. Nguyễn thị Hồng ♀ 66 tuổi (66)

chồng 1
Trần văn Lồng ♂ ch
thọ 37 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Trần thị Kiều ♀41 tuổi (42)
2. Trần thị Kiều Diệp ♀39 tuổi (40)