Gia phả tộc NguyễnTrần thị Lụa ♀ ch (dâu)
tên gọi (bà Tuông)
ngày sanh 1910 - 2009
thọ 100 tuổi
ngày giỗ 16-04 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Giã (ông Tuông) ch thọ 65 tuổi
quan hệ: cưới

con
2. Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) chthọ 40 tuổi
3. Nguyễn Bưng ♂ ch
4. Nguyễn Bôn (5 Bài)76 tuổi (78)
6. Nguyễn Sang (7 Sang)79 tuổi (80)
7. Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)72 tuổi (73)