Gia phả tộc NguyễnNguyễn Rõ ♂
ngày sanh dd-mm-1970
49 tuổi (50) Canh Tuất
cha Nguyễn Bôn ♂
(5 Bài) 77 tuổi (78)
mẹ Nguyễn thị Nối ♀
77 tuổi (78)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Sô ♂ 55 tuổi (56)
2. Nguyễn thị Tỏ ♀
6. Nguyễn thị Hồng Vân ♀ 42 tuổi (43)
8. Nguyễn Hửu Phong ♂ 37 tuổi (38)

vợ 1
Nguyễn thị Chín ♀
50 tuổi (51) Kỷ Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Quốc Việt ♂28 tuổi (29)
2. Nguyễn Quốc Nam ♂27 tuổi (28)
3. Nguyễn Quốc Trung ♂23 tuổi (24)