Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Ư ♀ ch
tên gọi (Minh)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 30-01 AL
cha Nguyễn Thạch ♂ ch
mẹ Lê thị Xe ♀ ch
(Thạch)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thạch (Quế) ch
5. Nguyễn thị Thường (Trân) ch thọ 87 tuổi
6. Nguyễn Biên (Châu) ch thọ 69 tuổi
7. Nguyễn Đực ♂ ch

chồng 1
Đỗ Hiệp ♂ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Đỗ Minh ♂ ch
2. Đỗ thị Kính ♀
3. Đỗ Đình ♂ ch
4. Đỗ thị Diệp (Điềm) chthọ 62 tuổi
5. Đỗ Lạc (Lang)90 tuổi (86)
6. Đỗ thị Lẽo ♀
7. Đỗ Ngọc Da ♂ ch