Gia phả tộc NguyễnTrần thị Điềm ♀ ch (dâu)
tên gọi (Tẹt)
ngày sanh 1910 - 1968
thọ 59 tuổi
ngày giỗ 13-04 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Tiên (Tuân) ch thọ 60 tuổi
quan hệ: cưới

con
4. Nguyễn Minh (5 Nhơn) chthọ 82 tuổi
7. Nguyễn Thái (8 Trợ)91 tuổi (92)
9. Nguyễn Lạc (10 Lạc)78 tuổi (79)