Gia phả tộc NguyễnNguyễn Minh ♂ ch
tên gọi (5 Nhơn)
ngày sanh 1921 - 2002
thọ 82 tuổi
ngày giỗ 02-03 AL
cha Nguyễn Tuân (Tiên) ♂ ch
(Lọ) thọ 60 tuổi
mẹ Trần thị Điềm ♀ ch
(Tẹt) thọ 59 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
7. Nguyễn Thái (8 Trợ) 92 tuổi (93)
8. Nguyễn Hỷ ♂ ch
9. Nguyễn Lạc (10 Lạc) 79 tuổi (80)

anh chị em khác mẹ
1. Nguyễn thị Tuân (Toại) ch
5. Nguyễn thị Bỉ (Bi) ch

vợ 1
Mầu ♀ ch

quan hệ cưới
    không / chưa có con

vợ 2
Đèo ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Nhơn ♂ ch

vợ 3
Nguyễn thị Đàn ♀
89 tuổi (90) Tân Mùi

quan hệ cưới
 
con
3. Nguyễn thị Bốn ♀ ch
4. Nguyễn thị Năm ♀ ch
5. Nguyễn thị Nhẫn ♀ ch
6. Nguyễn Bảy ♂56 tuổi (57)
7. Nguyễn thị Tám ♀
8. Nguyễn Chín ♂
9. Nguyễn thị Mười ♀