Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thái ♂
tên gọi (8 Trợ)
ngày sanh dd-mm-1928
91 tuổi (92) Mậu Thìn
cha Nguyễn Tiên ♂ ch
(Tuân) thọ 60 tuổi
mẹ Trần thị Điềm ♀ ch
(Tẹt) thọ 59 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Nguyễn Minh (5 Nhơn) ch thọ 82 tuổi
9. Nguyễn Lạc (10 Lạc) 78 tuổi (79)

anh chị em khác mẹ
1. Nguyễn thị Tuân (Toại) ch
5. Nguyễn thị Bỉ (Bi) ch

vợ 1
Trần thị Trợ ♀
81 tuổi (82) Mậu Dần

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Trợ ♂ chthọ 13 tuổi
2. Nguyễn Hiền ♂58 tuổi (59)
3. Nguyễn Hậu ♂
5. Nguyễn thị Hạnh ♀52 tuổi (53)
6. Nguyễn Phúc ♂
7. Nguyễn Kiên ♂
8. Nguyễn Kim ♂44 tuổi (45)
9. Nguyễn thị Phương ♀