Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thái ♂
tên gọi (8 Trợ)
ngày sanh dd-mm-1928
91 tuổi (92) Mậu Thìn
cha Nguyễn Tuân (Tiên) ♂ ch
(Lọ) thọ 60 tuổi
mẹ Trần thị Điềm ♀ ch
(Tẹt) thọ 59 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Nguyễn Minh (5 Nhơn) ch thọ 82 tuổi
8. Nguyễn Hỷ ♂ ch
9. Nguyễn Lạc (10 Lạc) 78 tuổi (79)

anh chị em khác mẹ
1. Nguyễn thị Tuân (Toại) ch
5. Nguyễn thị Bỉ (Bi) ch

vợ 1
Trần thị Trợ ♀
81 tuổi (82) Mậu Dần

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Trợ ♂ chthọ 13 tuổi
2. Nguyễn Hiền ♂58 tuổi (59)
3. Nguyễn Hậu ♂
5. Nguyễn thị Hạnh ♀52 tuổi (53)
6. Nguyễn Phúc ♂
7. Nguyễn Kiên ♂
8. Nguyễn Kim ♂44 tuổi (45)
9. Nguyễn thị Phương ♀