Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Đàn ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1931
88 tuổi (89) Tân Mùi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Minh (5 Nhơn) ch thọ 82 tuổi
quan hệ: cưới

con
3. Nguyễn thị Bốn ♀ ch
4. Nguyễn thị Năm ♀ ch
5. Nguyễn thị Nhẫn ♀ ch
6. Nguyễn Bảy ♂55 tuổi (56)
7. Nguyễn thị Tám ♀
8. Nguyễn Chín ♂
9. Nguyễn thị Mười ♀