Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Bốn ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Minh ♂ ch
(5 Nhơn) thọ 82 tuổi
mẹ Nguyễn thị Đàn ♀
89 tuổi (90)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Nguyễn thị Năm ♀ ch
5. Nguyễn thị Nhẫn ♀ ch
6. Nguyễn Bảy ♂ 56 tuổi (57)
7. Nguyễn thị Tám ♀
8. Nguyễn Chín ♂
9. Nguyễn thị Mười ♀