Gia phả tộc NguyễnNguyễn Bảy ♂
ngày sanh dd-mm-1964
56 tuổi (57) Giáp Thìn
cha Nguyễn Minh ♂ ch
(5 Nhơn) thọ 82 tuổi
mẹ Nguyễn thị Đàn ♀
89 tuổi (90)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Nguyễn thị Bốn ♀ ch
4. Nguyễn thị Năm ♀ ch
5. Nguyễn thị Nhẫn ♀ ch
7. Nguyễn thị Tám ♀
8. Nguyễn Chín ♂
9. Nguyễn thị Mười ♀

vợ 1
Nguyễn thị Xưa ♀
55 tuổi (56) Ất Tỵ

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Thu Luận ♀34 tuổi (36)
2. Nguyễn Thanh Cường ♂33 tuổi (35)
3. Nguyễn thị Tuyết Mai ♀31 tuổi (33)
4. Nguyễn thị Tuyết Mai Phượng ♀27 tuổi (29)