Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Tám ♀
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn Minh ♂ ch
(5 Nhơn) thọ 82 tuổi
mẹ Nguyễn thị Đàn ♀
89 tuổi (90)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Nguyễn thị Bốn ♀ ch
4. Nguyễn thị Năm ♀ ch
5. Nguyễn thị Nhẫn ♀ ch
6. Nguyễn Bảy ♂ 56 tuổi (57)
8. Nguyễn Chín ♂
9. Nguyễn thị Mười ♀