Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thu Luận ♀
ngày sanh dd-mm-1985
34 tuổi (35) Ất Sửu
cha Nguyễn Bảy ♂
55 tuổi (56)
mẹ Nguyễn thị Xưa ♀
54 tuổi (55)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Thanh Cường ♂ 33 tuổi (34)
3. Nguyễn thị Tuyết Mai ♀ 31 tuổi (32)
4. Nguyễn thị Tuyết Mai Phượng ♀ 27 tuổi (28)