Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thanh Cường ♂
ngày sanh dd-mm-1986
33 tuổi (34) Bính Dần
cha Nguyễn Bảy ♂
55 tuổi (56)
mẹ Nguyễn thị Xưa ♀
54 tuổi (55)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Thu Luận ♀ 34 tuổi (35)
3. Nguyễn thị Tuyết Mai ♀ 31 tuổi (32)
4. Nguyễn thị Tuyết Mai Phượng ♀ 27 tuổi (28)