Gia phả tộc NguyễnPhạm thị Hoạt ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1961
58 tuổi (59) Tân Sửu
cha Phạm Út
mẹ Trần thị Sư

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Hiền ♂ 58 tuổi (59) Tân Sửu
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Duy Linh ♂39 tuổi (40)
2. Nguyễn Duy Chí ♂36 tuổi (37)
3. Nguyễn Duy Khánh ♂34 tuổi (35)
4. Nguyễn Duy Quý ♂31 tuổi (33)
5. Nguyễn Công Danh ♂28 tuổi (29)
6. Nguyễn Đức Tài ♂24 tuổi (25)