Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngữ ♂ ch
tên gọi (Giãng)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 02-12 AL
nơi chôn cất xóm Tây Phước, Đ.T.Nam, Mộ Đức, QN
cha Nguyễn Nghị ♂ ch
(Lợi) thọ 73 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Cẩn (Sùng) ch
3. Nguyễn thị Cấu ♀ ch
4. Nguyễn thị Nguyện (Kiên) ch

vợ 1
Phạm thị Si (Ngữ) ch
thọ 43 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) chthọ 69 tuổi
2. Nguyễn Quán (Sửu) chthọ 92 tuổi
3. Nguyễn Diên (Long) ch
4. Nguyễn Xương (Kiểng) chthọ 79 tuổi
5. Nguyễn thị Hòa ♀ ch
6. Nguyễn Tâm (Hảo) chthọ 39 tuổi
7. Nguyễn Lực ♂ ch
8. Nguyễn thị Hay (Điền)91 tuổi (92)
9. Nguyễn thị Điệp ♀89 tuổi (90)