Gia phả tộc NguyễnNguyễn Quán ♂ ch
tên gọi (Sửu)
ngày sanh 1913 - 2004
thọ 92 tuổi
ngày giỗ 08-02 AL
cha Nguyễn Ngữ ♂ ch
(Giãng) thọ 52 tuổi
mẹ Phạm thị Si ♀ ch
(Ngữ) thọ 43 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch thọ 69 tuổi
3. Nguyễn Diên (Long) ch
4. Nguyễn Xương (Kiểng) ch thọ 79 tuổi
5. Nguyễn thị Hòa ♀ ch
6. Nguyễn Tâm (Hảo) ch thọ 39 tuổi
7. Nguyễn Lực ♂ ch
8. Nguyễn thị Hay (Điền) 92 tuổi (93)
9. Nguyễn thị Điệp ♀ 90 tuổi (91)

vợ 1
Võ thị Ruộng (Hựu) ch
thọ 48 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Tiến (Hựu)81 tuổi (84)
2. Nguyễn văn Tiền ♂
3. Nguyễn văn Chì ♂ ch
4. Nguyễn thị (không rõ) ♀ ch
5. Nguyễn thị Liễu (Hồng)
6. Nguyễn thị Kim Thùy ♀
7. Nguyễn văn Tuấn ♂ chthọ 38 tuổi
8. Nguyễn thị Hiếu ♀