Gia phả tộc NguyễnNguyễn Diên ♂ ch
tên gọi (Long)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 30-12 AL
cha Nguyễn Ngữ ♂ ch
(Giãng)
mẹ Phạm thị Si ♀ ch
(Ngữ) thọ 43 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch thọ 69 tuổi
2. Nguyễn Quán (Sửu) ch thọ 92 tuổi
4. Nguyễn Xương (Kiểng) ch thọ 79 tuổi
5. Nguyễn thị Hòa ♀ ch
6. Nguyễn Tâm (Hảo) ch thọ 39 tuổi
7. Nguyễn Lực ♂ ch
8. Nguyễn thị Hay (Điền) 91 tuổi (92)
9. Nguyễn thị Điệp ♀ 89 tuổi (90)

vợ 1
Nguyễn thị Diên ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Diên (2 Ẩn) chthọ 74 tuổi
2. Nguyễn văn Lai ♂ ch
3. Nguyễn thị Lẻ ♀ ch
4. Nguyễn Hoa (Phong)
5. Nguyễn thị Xuân Hương ♀