Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Hòa ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 30-08 AL
cha Nguyễn Ngữ ♂ ch
(Giãng) thọ 52 tuổi
mẹ Phạm thị Si ♀ ch
(Ngữ) thọ 43 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch thọ 69 tuổi
2. Nguyễn Quán (Sửu) ch thọ 92 tuổi
3. Nguyễn Diên (Long) ch
4. Nguyễn Xương (Kiểng) ch thọ 79 tuổi
6. Nguyễn Tâm (Hảo) ch thọ 39 tuổi
7. Nguyễn Lực ♂ ch
8. Nguyễn thị Hay (Điền) 92 tuổi (93)
9. Nguyễn thị Điệp ♀ 90 tuổi (91)