Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Thường ♀ ch
tên gọi (Trân)
ngày sanh 1905 - 1991
thọ 87 tuổi
ngày giỗ 20-03 AL
nơi chôn cất Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Thạch ♂ ch
mẹ Lê thị Xe ♀ ch
(Thạch)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thạch (Quế) ch
2. Nguyễn thị Ư (Minh) ch
6. Nguyễn Biên (Châu) ch thọ 69 tuổi
7. Nguyễn Đực ♂ ch

chồng 1
Hồ Tít (Trân) ch
thọ 76 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Hồ Trân ♂ ch
4. Hồ Thơ (Cư) chthọ 84 tuổi
5. Hồ thị Tuồng (Kim) chthọ 81 tuổi
6. Hồ Thế ♂ chthọ 36 tuổi
9. Hồ thị Thể ♀71 tuổi (72)