Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Dầu ♀ ch
tên gọi (Lin)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 14-08 AL
cha Nguyễn Thạch ♂ ch
(Quế)
mẹ Bùi thị Quế ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Quế (Lập) ch thọ 76 tuổi
3. Nguyễn văn Bình (4 Liêu) ch thọ 36 tuổi

chồng 1
Trương Thạnh ♂ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Trương thị Liên (Lin)70 tuổi (71)