Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Tiền ♂
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn Quán ♂ ch
(Sửu) thọ 92 tuổi
mẹ Võ thị Ruộng ♀ ch
(Hựu) thọ 48 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Tiến (Hựu) 81 tuổi (84)
3. Nguyễn văn Chì ♂ ch
4. Nguyễn thị (không rõ) ♀ ch
5. Nguyễn thị Liễu (Hồng)
6. Nguyễn thị Kim Thùy ♀
7. Nguyễn văn Tuấn ♂ ch thọ 38 tuổi
8. Nguyễn thị Hiếu ♀

vợ 1
Lê thị Xuân ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Luật ♀
2. Nguyễn thị Thu ♀
3. Nguyễn thị Hồng ♀49 tuổi (51)
4. Nguyễn văn Tấn ♂
5. Nguyễn văn Nhân ♂
6. Nguyễn văn Đạo ♂
7. Nguyễn thị Kim Phụng ♀