Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Kim Thùy ♀
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn Quán ♂ ch
(Sửu) thọ 92 tuổi
mẹ Võ thị Ruộng ♀ ch
(Hựu) thọ 48 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Tiến (Hựu) 81 tuổi (84)
2. Nguyễn văn Tiền ♂
3. Nguyễn văn Chì ♂ ch
4. Nguyễn thị (không rõ) ♀ ch
5. Nguyễn thị Liễu (Hồng)
7. Nguyễn văn Tuấn ♂ ch thọ 38 tuổi
8. Nguyễn thị Hiếu ♀

chồng 1
Nguyễn văn Sinh ♂

quan hệ cưới
    không / chưa có con