Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Nhật ♂
ngày sanh dd-mm-1963
56 tuổi (57) Quý Mẹo
cha Nguyễn văn Tiến ♂
(Hựu) 81 tuổi (83)
mẹ Trần thị Hóa ♀
82 tuổi (82)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Việt ♂ 57 tuổi (62)
3. Nguyễn văn Quát ♂ 55 tuổi (56)
5. Nguyễn văn Linh ♂ 47 tuổi (48)
6. Nguyễn văn Hiệp ♂ 45 tuổi (46)
7. Nguyễn thị Lệ Thi ♀ 43 tuổi (44)
8. Nguyễn văn Cử ♂ 41 tuổi (42)
9. Nguyễn thị Thanh Phương ♀ 38 tuổi (39)

vợ 1
Trần thị Tuyết ♀
51 tuổi (52) Mậu Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Thành An ♂30 tuổi (32)
2. Nguyễn Thành Khương ♂25 tuổi (26)