Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Diên ♀ ch (dâu)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 08-04 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Diên (Long) ch
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Diên (2 Ẩn) chthọ 74 tuổi
2. Nguyễn văn Lai ♂ ch
3. Nguyễn thị Lẻ ♀ ch
4. Nguyễn Hoa (Phong)
5. Nguyễn thị Xuân Hương ♀