Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Huẩn ♀ ch (dâu)
tên gọi (bà Xương)
ngày sanh 1918 - 1967
thọ 50 tuổi
ngày giỗ 19-12 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Xương (Kiểng) ch thọ 79 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Xiêm ♀ chthọ 4 tuổi
2. Nguyễn văn Tuy (3 Xương) chthọ 73 tuổi
3. Nguyễn thị Ban ♀
5. Nguyễn thị Huệ ♀
6. Nguyễn văn Duy (Quốc)67 tuổi (71)
7. Nguyễn văn Tế (8 Tế)63 tuổi (68)
8. Nguyễn thị A ♀
9. Nguyễn thị Ê (Lan)