Gia phả tộc NguyễnHoàng thị Gái ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1940
79 tuổi (80) Canh Thìn

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Lào ♂ ch thọ 92 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Hoàng Nam ♂51 tuổi (52)
2. Nguyễn Hoàng Nhơn ♂48 tuổi (49)
3. Nguyễn thị Huyền ♀38 tuổi (39)