Gia phả tộc NguyễnVõ Sóc ♂ (rể)
tên gọi (Sinh)
ngày sanh dd-mm-1940
79 tuổi (80) Canh Thìn

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Tám (Sinh) 76 tuổi (77) Quý Mùi
quan hệ: cưới

con
1. Võ văn Sinh ♂56 tuổi (57)
3. Võ thị Ly ♀51 tuổi (52)
4. Võ thị Thủy ♀49 tuổi (50)
5. Võ thị Nhi ♀46 tuổi (47)
6. Võ thị Quy ♀44 tuổi (45)
7. Võ văn Mạnh ♂41 tuổi (42)
8. Võ văn Năng ♂39 tuổi (40)
9. Võ văn Lực ♂37 tuổi (38)