Gia phả tộc NguyễnVõ văn Sinh ♂
ngày sanh dd-mm-1963
56 tuổi (57) Quý Mẹo
cha Võ Sóc ♂
(Sinh) 79 tuổi (80)
mẹ Nguyễn thị Tám ♀
(Sinh) 76 tuổi (77)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Võ thị Ly ♀ 51 tuổi (52)
4. Võ thị Thủy ♀ 49 tuổi (50)
5. Võ thị Nhi ♀ 46 tuổi (47)
6. Võ thị Quy ♀ 44 tuổi (45)
7. Võ văn Mạnh ♂ 41 tuổi (42)
8. Võ văn Năng ♂ 39 tuổi (40)
9. Võ văn Lực ♂ 37 tuổi (38)

vợ 1
Nguyễn thị Chỉnh ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Võ thị Sa ♀
2. Võ văn Sứ ♂
3. Võ văn Siên ♂