Gia phả tộc NguyễnLê Chiều ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1969
49 tuổi (51) Kỷ Dậu

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Miên ♀ 46 tuổi (47) Quý Sửu
quan hệ: cưới

con
1. Lê văn Ngọc ♂27 tuổi (28)
2. Lê thị Diễm ♀24 tuổi (25)
3. Lê thị Trinh ♀22 tuổi (23)