Gia phả tộc NguyễnLê thị Quyết ♀ ch (dâu)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 30-09 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn văn Hầu ♂ ch
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn văn Trinh ♂ ch
2. Nguyễn văn Giáo ♂ ch
3. Nguyễn thị Minh ♀ ch
4. Nguyễn thị Mẫn ♀ ch
5. Nguyễn thị Thinh ♀ ch
6. Nguyễn văn Chính (7 Chính) chthọ 85 tuổi
7. Nguyễn văn Vàng ♂ ch
8. Nguyễn thị Mai ♀
9. Nguyễn văn Thuyền (10 Thuyền) chthọ 53 tuổi