Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Thuyền ♂ ch
tên gọi (10 Thuyền)
ngày sanh 1940 - 1992
thọ 53 tuổi
ngày giỗ 10-04 AL
cha Nguyễn văn Hầu ♂ ch
mẹ Lê thị Quyết ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Trinh ♂ ch
2. Nguyễn văn Giáo ♂ ch
3. Nguyễn thị Minh ♀ ch
4. Nguyễn thị Mẫn ♀ ch
5. Nguyễn thị Thinh ♀ ch
6. Nguyễn văn Chính (7 Chính) ch thọ 85 tuổi
7. Nguyễn văn Vàng ♂ ch
8. Nguyễn thị Mai ♀

vợ 1
Bùi thị Thiệt ♀
80 tuổi (81) Kỷ Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Gương (2 Gương)57 tuổi (59)
2. Nguyễn thị Bích Thủy ♀
3. Nguyễn văn Tú ♂
4. Nguyễn văn Đạo ♂