Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đực ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
nơi chôn cất Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Thạch ♂ ch
mẹ Lê thị Xe ♀ ch
(Thạch)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thạch (Quế) ch
2. Nguyễn thị Ư (Minh) ch
5. Nguyễn thị Thường (Trân) ch thọ 87 tuổi
6. Nguyễn Biên (Châu) ch thọ 69 tuổi