Gia phả tộc NguyễnTrần thị Cúc ♀ ch (dâu)
ngày sanh 1895 - 1969
thọ 75 tuổi
ngày giỗ 14-12 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Thạnh ♂ ch thọ 88 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Thặng ♂ chthọ 80 tuổi
2. Nguyễn thị Huề ♀
3. Nguyễn Đôn (Bốn Đôn) chthọ 68 tuổi
4. Nguyễn thị Đành ♀
5. Nguyễn thị Thượng ♀
7. Nguyễn văn Tha (8 Tha)79 tuổi (80)