Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thặng ♂ ch
ngày sanh 1929 - 2008
thọ 80 tuổi
ngày giỗ 09-07 AL
nơi chôn cất Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận
cha Nguyễn Thạnh ♂ ch
thọ 88 tuổi
mẹ Trần thị Cúc ♀ ch
thọ 75 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Huề ♀
3. Nguyễn Đôn (Bốn Đôn) ch thọ 68 tuổi
4. Nguyễn thị Đành ♀
5. Nguyễn thị Thượng ♀
7. Nguyễn văn Tha (8 Tha) 79 tuổi (80)

vợ 1
Nguyễn thị Sen (Xuân) ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Nuôi ♀ ch
2. Nguyễn Chương (3 Chương ) chthọ 52 tuổi
3. Nguyễn thị Thanh ♀55 tuổi (56)
4. Nguyễn thị Thu ♀50 tuổi (51)
5. Nguyễn Hà ♂49 tuổi (50)