Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Sen ♀ ch (dâu)
tên gọi (Xuân)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 04-04 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Thặng ♂ ch thọ 80 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Nuôi ♀ ch
2. Nguyễn Chương (3 Chương ) chthọ 52 tuổi
3. Nguyễn thị Thanh ♀55 tuổi (56)
4. Nguyễn thị Thu ♀50 tuổi (51)
5. Nguyễn Hà ♂49 tuổi (50)